Shina no yoru yo!
minato no akari
Murasaki no yo: ni
Noboru janku no
Yume no fune Aaaah,
aaaah, wasurarenu
Kokyu no ne
Shina no yoru
yume no yoru
Shina no yoru

Shina no yoru yo!
Yanagi no mado ni
Rantan yurete
Akai torikago
Shina musume
Aa, yarusenai
Ai no uta
Shina no yoru
Yume no yoru
Shina no yoru

Shuna no roru yo
Kimi matsu yoi wa
Obashima no ame ni
Hana mo chiru chiru
Benji mo chiru
Aa, aa,wakarete mo
Wassuraryoka
Shina no yoru
Yume no yoru
  What a night in China!
harbor lights
deep purple night
sailing junk
Ship of dreams
Ah Ah, I cannot forget
the sound of the kokyu*
China night
night of dreams
China night

What a night in China
In the willow window
A ramp was shaking
A red bird cage
A Chinese girl
Ah sadly
Singing love songs
China night
Night of dreams
China night

What a night in China!
waiting for you
in the rain at Obashima
Flowers in bloom
like rouge on her cheeks
even after parting
Iwill never forget
China night
night of dreams
Return to Sounds